Reglement sportverkiezing en sporthuldiging kampioenen Gemeente Oldebroek

Het Stichtingsbestuur Sportverkiezing Gemeente Oldebroek (SSGO) stelt het navolgende reglement vast ten behoeve van:
a. verkiezing van de sportman, sportvrouw en de sportploeg van het jaar;
b. benoeming van de getalenteerde sport(st)ers en sportploegen van het jaar;
c. benoeming van de sportvrijwillig(st)er (clubman/-vrouw) van het jaar;
d. huldiging van sportkampioenen.

Algemeen
Sportverenigingen in de zin van dit reglement zijn verenigingen die via hun bond aangesloten zijn bij het Nederlands Olympisch Comité (NOC)/de Nederlandse Sport Federatie (NSF).
De geleverde sportprestatie moet geleverd zijn tijdens een evenement, georganiseerd onder auspiciën van een bij NOC/NSF aangesloten sportbond.
SSGO is bevoegd van het in de vorige zin genoemde criterium af te wijken als het een prestatie is met een uitzonderlijk karakter dan wel een grote sportieve betekenis.
Onder inwoner wordt in dit reglement verstaan, een sporter of sportster die op enig moment in het lopende sportjaar ingeschreven staat in de basisadministratie van de gemeente Oldebroek.
Het sportjaar loopt van 1 januari t/m 31 december.

Artikel 1
Jaarlijks nodigt SSGO schriftelijk de sportverenigingen in Oldebroek uit om sportkampioenen te melden. Ook vraagt SSGO hen kandidaten voor te dragen voor de titel sportman, sportvrouw, sportploeg van het jaar en voor getalenteerde sport(st)ers en sportploegen. Een vereniging mag voor de sportverkiezing per categorie één kandidaat voordragen. Er kan dus per categorie maar één sporter van een vereniging meedoen. De vereniging geeft aan wie de beste kandidaat is. Zij motiveren hun voordrachten.
SSGO nodigt tevens het publiek met een perspublicatie uit om sporters door te geven die voor de verkiezing in aanmerking kunnen komen. Dit kunnen bijvooorbeeld sporters zijn die wonen in de gemeente Oldebroek, maar lid zijn van een sportvereniging buiten de gemeente Oldebroek. Ook kunnen mensen via de website van SSGO (www.sportverkiezing.com) iemand nomineren.
Ook het SSGO kan voordrachten doen.
Elk jaar wordt ook een sportvrijwillig(st)er in het zonnetje gezet. Deze ‘clubman/-vrouw’ is aangedragen door hun vereniging vanwege hun bijdrage en inzet voor de desbetreffende sport. De sportvrijwilliger krijgt niet betaald voor zijn/haar werk (afgezien van een onkostenvergoeding).

Artikel 2
Voor de huldiging als sportkampioen komen in aanmerking:
a. Kampioenen met een minimale leeftijd van 16 jaar
b. De kampioenen die op het moment van de geleverde sportprestatie inwoner zijn van de gemeente Oldebroek.
c. De kampioensploegen die op het moment van de geleverde sportprestatie behoren tot een sportvereniging die in de gemeente Oldebroek is gevestigd.

Artikel 3
Voor de titel sportman en sportvrouw van het jaar komen in aanmerking personen die een uitzonderlijke sportieve prestatie hebben geleverd en die op enig moment in het lopende sportjaar inwoner zijn van de gemeente Oldebroek.

Artikel 4
Voor de titel sportploeg van het jaar komen in aanmerking ploegen die een uitzonderlijke sportieve prestatie hebben geleverd en die behoren tot een in de gemeente Oldebroek gevestigde sportvereniging.

Artikel 5
Voor getalenteerde sport(st)ers en sportploegen komen in aanmerking personen tot 16 jaar, die gedurende het lopende sportjaar hebben laten zien over een uitzonderlijk sporttalent te beschikken. Zij moeten op enig moment in het lopende sportjaar inwoner zijn van de gemeente Oldebroek. Een sporter/sportster kan één keer de titel sporttalent ontvangen. Daarna mag een sport(st)er niet meer meedoen in deze categorie.
Voor sportploegen geldt tevens dat zij behoren tot een sportvereniging die in de gemeente Oldebroek gevestigd is.

Artikel 6
Per categorie (sportman, sportvrouw, sportploeg en talent) wordt in principe één kandidaat in een bepaalde tak van sport genomineerd. Dit betekent bijvoorbeeld dat er niet twee zwemmers of twee voetballers bij de genomineerden in de categorie sportman kunnen zitten. SSGO bepaalt welke kandidaat genomineerd wordt. In uitzonderlijke gevallen kan SSGO besluiten meerdere sporters uit een bepaalde tak van sport voor te dragen.

Artikel 7
SSGO kan besluiten tot het uitreiken van een oeuvreprijs voor een sporter/sportster/sportploeg als waardering voor het totaal aan sportieve prestaties dat iemand/een team levert/leverde gedurende een aantal jaren.

Artikel 8
SSGO bepaalt wie de winnaar per categorie is. SSGO bestaat uit een voorzitter, penningmeester, secretaris en vier leden.

SSGO beoordeelt de voorgedragen kandidaten aan de hand van de volgende criteria:

• Hoe is de prestatiecurve van de genomineerde?
Bij de prestatiecurve bekijkt SSGO of de prestaties ten opzichte van het voorgaande jaar een stijgende lijn vertoont.

• Kampioenschap
Een kampioenschap is meetbaar. Het is heel concreet aan te geven of iemand het afgelopen jaar kampioen is geworden en op welk niveau.

• Spreekt de prestatie bijzonder aan?
Een aansprekende prestatie is naar eigen inzicht te beoordelen. Als leidraad geven we mee te beoordelen hoe u tegen de prestatie aankijkt en hoe u denkt dat de gemiddelde Oldebroekse inwoner de prestatie beoordeeld.

 

• Is er veel/weinig concurrentie op dit onderdeel?
Hoe groot de concurrentie is, is onder andere afhankelijk van de tegenstand die in wedstrijden is ondervonden. (Met veel overwicht kampioen worden, wordt minder gewaardeerd dan een competitie aangaan met veel gelijkwaardige tegenstanders waar uiteindelijk een zwaar bevochten kampioenschap wordt binnengehaald)

• Hoe is de trainingsintensiteit?
Trainingsintensiteit is relatief eenvoudig te beoordelen. Hierbij moet ook worden mee genomen onder welke omstandigheden. Bijvoorbeeld twee keer per dag, dagelijks, ’s ochtends vroeg, ’s avonds laat e.d.

• In hoeverre is er sprake van een unieke prestatie?
De uniekheid van de prestatie kan beoordeeld worden op meerdere onderdelen. Is het uniek binnen
- de eigen sportgeschiedenis
- de lokale sportwereld
- de sportbond

• Is er sprake van veel/weinig facilitaire ondersteuning?
Bij facilitaire ondersteuning kunnen we denken aan de ondersteuning binnen de vereniging als bijv. medische begeleiding, vervoer, onkostenvergoeding etc.

• Is de sporter/sportploeg al vaker genomineerd voor de sportverkiezing gemeente Oldebroek?

Artikel 9
SSGO kan tevens besluiten een prijs van verdienste en/of oeuvreprijs uit te reiken.

Artikel 10
Tegen de beslissingen genomen op grond van dit reglement staat geen bezwaar of beroep open.

Artikel 11
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist SSGO.

Inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking zodra SSGO de regeling heeft vastgesteld.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het SSGO d.d. 20-10-2014